هیئت سه گانه آذربایجان شرقی » گفتگوی ورزشکاران حرفه ای