آدرس :باغشمال – استادیوم تختی – ساختمان اداره شهرستان تبریز – هیئت سه گانه استان

تلفن : ۵۵۳۰۵۰۰

فاکس : ۵۵۳۰۵۰۰

 

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیک (الزامی)

موضوع

پیغام

 

 Copy right © 2018
Powered by EAI CO