طی احکامی جداگانه از سوی سردار محمدعلی صبور مربیان تیم های ملی رده های مختلف ورزش سه گانه انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش سه گانه ، آقای فرامرز رنجکش به عنوان مربی تیم ملی سه گانه  بزرگسالان انتخاب شد