بنا به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی  هیئت سه گانه استان هیئت برتر (از لحاظ ارزیابی عملکرد   )استان آذربایجان شرقی شد و همچنین از سوی فدراسیون سه گانه پس از ارزیابی عملکرد هیأتهای ورزش سه گانه استانها در سال ۹۲ ،هیأت استان آذربایجان شرقی عنوان دومی را به خود اختصاص داد ا

به گزارش روابط عمومی فدراسیون:هیأت ورزش سه گانه استان اصفهان در ارزیابی عملکرددر سال ۹۲ با کسب مجموع ۷۸۵ عنوان نخست را به خود اختصاص داد و هیأتهای آذربایجان شرقی با ۷۲۰ امتیاز دوم،زنجان با ۷۰۵ امتیاز سوم و کرمانشاه با ۶۷۵ امتیاز و لرستان با ۵۹۵امتیاز چهارم و پنجم شدند

لازم به ذکر است که: این رتبه بندی در هردو بخش مدیریتی و ورزشی صورت گرفته است و ادامه جدول رتبه بندی هیأتهای استانی در بخش ارزیابی عملکرد استانها مندرج در سایت فدراسیون قابل رؤیت میباشدCopy right © 2018
Powered by EAI CO