به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و هفته جهانی المپیک  هـمایش دوچرخه سواری همگانی و هـــمایش کوهروی همگانی و خانوادگی در تبریز برگزار میشود  به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و هفته جهانی المپیک هـمایش دوچرخه سواری همگانی و هـــمایش کوهروی همگانی و خانوادگی در تبریز برگزار میشود. هـــمایش کوهروی همگانی و خانوادگی به مناسبت هفته جهانی المپیک و روز جهانی مبارزه با مواد مخدر روز جــمعه ۷ تیر ماه از ساعت ۷/۳۰ صبح در محل تــــفرجگاه عون بن علی (ع) تبریز برگزار میشود. این همایش توسط هیات ورزشهای همگانی آذربایجانشرقی و ستاد مبارزه با مواد مخدر استان برگزار خواهد شد. همچنین هـــمایش دوچرخه سواری همگانی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و هفته جهانی المپیک روز جــمعه ۷ تیر ساعت ۱۰ صبح در مسیر دانشگاه تبریز بطرف میدان ائل گلی برگزار خواهد شد.Copy right © 2018
Powered by EAI CO