بنویس از غم آینه و گل       ——        بنویس از سپهر سینه و گل سردار صبور: امام خمینی مردم ایران و جوانان سراسر جهان را به خودباوری رساند

بنویس عشق دگرگون شده است     ——        چهره آیینه گلگون شده است

بنویس از غم هجران بنویس           ——          باز از داغ جماران بنویس