با توجه به افزایش تعداد ورزشکاران نونهالان و نوجوانان و برای استعدادیابی ار بین ورزشکاران رشته سه گانه یک دوره کلاس تغذیه و تست توسط دستگاه  Body Composition Analyzers برای تمام رده های سنی با حضور آقای دکتر نیکو خصلت در پایگاه قهرمانی استان برگزار گردید.

که در این کلاس ۴ ساعته تمام ورزشکاران از لحاظ جسمانی و کارایی در این رشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند،   امید است با توجه به نتیجه حاصله از این تستها  و روند تمرینات پیشرفتهای چشمگیری در بین ورزشکاران تیم حاصل آید.Copy right © 2018
Powered by EAI CO