c68_3092_235305

شروع تمرینات آمادگی جسمانی هیات سه گانه از هفته دوم فروردین ماه در تمامی رده های سنی در پایگاه قهرمانی استان روزهای زوج و تمرین دو استقامت روز جمعه در پارک ائل گولی تبریز و تمرین دوچرخه سواری در اتوبان جدید تبریز-زنجان برگزار میشود.

شایان  ذکر است بعلت در اختیار نگذاشتن استخر از طرف تربیت بدنی استان جهت تمرین شنا، زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد.Copy right © 2018
Powered by EAI CO