به گزارش روابط عمومی هیات ورزش سه گانه استان، علی رضوانی سه گانه کار جوان کشورمان به عنوان استعداد طلایی تیم منتخب کنفدراسیون آسیا برای المپیک های پیش رو انتخاب گردید.

بر اساس این گزارش و برابر اعلام مسئول هماهنگی مستعدین آسیا پس از پایان کمپ آماده سازی و شناسایی سه گانه کاران آسیا در کشور کره جنوبی، اسامی نفرات منتخب و جایگاه حمایتی آنها از طرف کنفدراسیون سه گانه آسیا مشخص شد که در این میان علی رضوانی در رده امیدهای آسیا با سطح حمایت طلایی انتخاب و معرفی گردید.
در این کمپ فرامرز رنجکش رئیس هیات سه گانه استان و همچنین مدیر فنی فدراسیون سه گانه کشور به عنوان مربی از میان منتخبین مربیان سه گانه آسیا حضور داشت.

شایان ذکر است کنفدراسیون ورزش سه گانه آسیا با طرح مستعدین به دنبال دستیابی به مدال های جهانی و المپیک برای ورزشکاران آسیایی است که با اعزام نفرات به مسابقات بین المللی و کمپ های آماده سازی این هدف را دنبال می نماید.