اولين دوره مسابقات قهرماني دوگانه آقايان دهه سوم آذرماه برگزار مي شود. به گزارش روابط عمومي فدراسيون ورزش سه گانه، 20آذرماه كرمانشاه ميزبان دوگانه كاران است تا اولين مرحله از مسابقات قهرماني دوگانه ويژه آقايان برگزار شود. اين مسابقات از 20 آذرماه لغايت 23 آذرماه انجام مي گيرد و نفرات برتر اين ...
« جنگ با دشمن برهمه مردم واجب است.اگر به جنگ تن در ندهند عذابي براي آنان پيش آيد كه همه مردم گرفتارخواهند شد.» امام حسين (ع) محرم ماه خون و عاشورا ، روز قيام عليه كژي ها و ناراستي هاي همه ستمگران و ظالمان عالم است و حسين (ع) منادي ...


Copy right © 2018
Powered by EAI CO