سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی با اعزاي هيات سه گانه آذربایجانشرقی دیدار کرد. سید محمد شروین اسبقیان در این دیدار گفت :در آذربایجانشرقی پیشینه و توانمندی های بسیاری در اين رشته از لحاظ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی در استان ...


Copy right © 2018
Powered by EAI CO