با توجه به افزايش تعداد ورزشكاران نونهالان و نوجوانان و براي استعداديابي ار بين ورزشكاران رشته سه گانه يك دوره كلاس تغذيه و تست توسط دستگاه  Body Composition Analyzers براي تمام رده هاي سني با حضور آقاي دكتر نيكو خصلت در پايگاه قهرماني استان برگزار گرديد. كه در اين كلاس 4 ...
شروع تمرينات آمادگي جسماني هيات سه گانه از هفته دوم فروردين ماه در تمامي رده هاي سني در پايگاه قهرماني استان روزهاي زوج و تمرين دو استقامت روز جمعه در پارك ائل گولي تبريز و تمرين دوچرخه سواري در اتوبان جديد تبريز-زنجان برگزار ميشود. شايان  ذكر است بعلت در اختيار نگذاشتن ...
c68_3092_235305
فروردين ماه سال 92 اعزام ورزشكاران به اردوي تيم ملي   ارديبهشت ماه سال 92 اعزام ورزشكاران به اردوي تيم ملي دو گانه شركت مربيان در كلاس بين المللي كيش خرداد ماه سال 92 برگزاري مسابقات انتخابي استان اعزام ورزشكاران به اردوي تيم ملي شركت در مسابقات قهرماني كشور سه گانه كشوري (در پنج گروه سني) برگزاري مسابقات دوگانه در ...
thumbnail-aspx2_


Copy right © 2018
Powered by EAI CO